SPECIALNA DIDAKTIKA LIKOVNE VZGOJE I, II

Obseg ur: 200; 120 PR, 80 SV

Letnik: 3., 4., semester: 5. - 8.

 

CILJI IN VSEBINA PREDMETA

 

Cilji

Študentje se usposobijo za vodenje likovnovzgojnega dela v osnovni in srednji šoli, spoznajo oblike in metode dela na različnih stopnjah za posamezna likovna področja, seznanijo se s posebnostmi likovnega izražanja otrok, usposobijo se za razumevanje pedagoško-psiholoških osnov otroškega likovnega izražanja, usposobijo se za vodenje izvenšolskega likovnega dela z otroki in mladostniki, naučijo se aplicirati likovno problematiko v likovno-vzgojni proces, usposobijo se za organiziranje in vodenje različnih likovnih aktivnosti v okolju. Razvijajo odnos do kulturne likovne dediščine.

 

Vsebina

Opredelitev metodike kot znanstvene vede. Družbeni pomen likovne vzgoje v osnovni in srednji šoli. Zgodovinski razvoj likovne vzgoje. Smotri in naloge sodobne likovne vzgoje v osnovni šoli ter umetnostne vzgoje v srednji šoli in likovne posebnosti likovnega izražanja otrok in mladine. Predmetnik, okvirni in podrobni učni načrt za likovno vzgojo v osnovni in srednji šoli. Načrtovanje likovnovzgojnega dela za redni pouk. Teoretična in praktična priprava za delo v razredu. Izbira tem, motivov in tehnik ter njihov vzgojni pomen. Psihološki mehanizmi in ustvarjalne sposobnosti otrok. Likovna umetnost in mladina. Didaktični material, učna tehnologija. Vrste učnih ur, struktura in organizacija učnih ur. Metode posredovanja likovno-vzgojnih snovi. Utrjevanje in preverjanje likovnega znanja. Vrednotenje in ocenjevanje likovnih del učencev in estetsko vrednotenje umetniških likovnih del. Organizacija in vsebinska vprašanja likovnovzgojnega dela izven rednega pouka. Kulturni dnevi. Interesne dejavnosti. Likovni krožki. Dodatni pouk. Poučne ekskurzije.

 

TEMELJNI ŠTUDIJSKI VIRI

 

 

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA

Vsak študent opravi v okviru metodike likovne vzgoje 6 nastopov - 4 na OŠ in 2 na srednji šoli; 6 skupnih hospitacij - 4 na OŠ, 2 na srednji šoli; 10 hospitacij pri kolegih - 6 na OŠ in 4 na srednji šoli. Izpit po 8. semestru. Pred izpitom študent izdela analizo hospitacijskih ur in uspešno opravi pedagoško prakso.